Ania Bul

Jest tancerką, której taniec nigdy się nie nudzi – wciąż inspiruje się i wciąż odkrywa radość płynącą z ruchu na nowo. Poza techniką, świadomą pracą z ciałem, najbardziej chciałaby przekazywać innym swoją energię i fascynację ruchem. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Taniec oraz magisterskie na kierunku “Choreografia i Teoria Tańca” i przez kolejne 10 lat praktykowała zdobyte wówczas umiejętności w wielu szkołach tanecznych. Ukończyła także kurs profesjonalnego tancerza tańca współczesnego oraz Instruktora Tańca Współczesnego. Szkoliła się w wielu różnych technikach tańca – od techniki tańca klasycznego, przez taniec współczesny, jazzowy, po tańce socjalowe – salsę, bachatę i inne. Jednak jej głównym obszarem zainteresowań tanecznych pozostaje świat zouka. W wolnych chwilach praktykuje jogę i poszukuje nowych sposobów na świadomą pracę z ciałem i wyrazy ekspresji. Chętnie bierze udział w projektach tanecznych. Miała okazję wystąpić w wielu ciekawych projektach m.in: Studio Teatru Fizycznego, Stowarzyszenia Artystycznego B’Art, B’Sides Dance Company, Teatru Tańca Zawirowania, Puppeteria w Mazowieckim Centrum Kultury, musicalu Karol wystawionym w Tauron Arena. Występowała wielokrotnie z rewią taneczną tancerze.pl, Warsaw Zouk Company oraz Vera Ladies Project. Obecnie współtworzy i wystepuje z grupą Zouk And Beyond.
Od ponad 10 lat zouk jest jej prawdziwą pasją. Uczestniczyła w wielu festiwalach tanecznych w Polsce oraz za granicą. 4 razy odbyła taneczne podróże po Brazylii, zgłębiając technikę zouka brazylijskiego. Jest certyfikowanym instruktorem MAC Początkowo samodzielnie prowadziła zajęcia i warsztaty ( m.in Navy Zouk, Contemporary Zouk, Warsaw Zouk Festival). Przez 3,5 roku współpracowała z Renato Veronezi, prowadząc warsztaty w Polsce i za granicą (m. in Rio Zouk Congress, IZC w Sao Paulo, Madrid Zouk Bachata Congress, Prague Zouk Congress, BDF w Amsterdamie i wiele innych)  Jest organizatorem Warsaw Zouk Festival oraz członkiem teamów organizacyjnych wielu innych eventów tanecznych w Polsce (m.in elSol Salsa Festival, Warsaw Brasil Festival, Warsaw Brasil Marathon, Kizzaffaire) 

Ania Bul

She is a dancer who is never bored with dance – she is constantly inspired and continues to rediscover the joy of movement. Apart from technique, conscious work with the body, she would most like to pass on her energy and fascination with movement to others. She graduated with a Bachelor’s degree in Dance and a Master’s degree in Choreography and Dance Theory and practised the skills she acquired then in many dance schools for the next 10 years. She also completed a course as a professional contemporary dancer and Contemporary Dance Instructor. She has trained in many different dance techniques – from classical dance technique, contemporary dance, jazz dance to social dances – salsa, bachata and others. However, her main area of dance interest remains the world of zouk. In her free time, she practices yoga and seeks new ways to work consciously with her body and express herself. She eagerly participates in dance projects. She has had the opportunity to perform in many interesting projects such as: Physical Theatre Studio, B’Art Association, B’Sides Dance Company, Zawirowania Dance Theatre, Puppeteria at the Mazovian Cultural Centre, the musical Karol staged at Tauron Arena. She has performed many times with the dance revue Dancers.pl, Warsaw Zouk Company and Vera Ladies Project. Currently, she co-creates and performs with the Zouk And Beyond group.

For more than 10 years, zouk has been her true passion. She has participated in many dance festivals in Poland and abroad. She has travelled to Brazil 4 times to study the Brazilian zouk technique. She is a certified MAC instructor. Initially, she conducted classes and workshops on her own (including Navy Zouk, Contemporary Zouk, Warsaw Zouk Festival). For 3.5 years, she worked with Renato Veronezi, leading workshops in Poland and abroad (Rio Zouk Congress, IZC in Sao Paulo, Madrid Zouk Bachata Congress, Prague Zouk Congress, BDF in Amsterdam, and many others). She is the organiser of the Warsaw Zouk Festival and a member of the organising teams of many other dance events in Poland (including elSol Salsa Festival, Warsaw Brasil Festival, Warsaw Brasil Marathon, Kizzaffaire).