Regulamin

 • Polityka prywatności
 • Regulamin kart studia tańca Salsa Libre
 • Warunki uczestnictwa w programie bonusowym studia tańca Salsa Libre
 • Zasady uczestnictwa w zajęciach tanecznych studia tańca Salsa Libre

Kwestie prywatności i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka prywatności Salsa Libre.
https://www.salsalibre.pl/polityka-prywatnosci
Zapraszamy do zapoznania się!


REGULAMIN KART SALSA LIBRE
Obowiązuje od 5. października 2015

1. OKREŚLENIA I DEFINICJE: 

Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie: 
 1. KARTA- Karta Salsa Libre wydawana przez organizatora klientom Studia
 2. KREDYT- jednostka finansowa na koncie klienta
 3. KONTO KLIENTA- konto kredytowe, na którym klient gromadzi jednostki finansowe
 4. ORGANIZATOR- Studio Tańca Salsa Libre prowadzone przez firmę Salsa Libre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 5. KLIENT- uczestnik zajęć tanecznych Studia Tańca Salsa Libre
 6. RECEPCJA- punkt obsługi klienta
 7. REGULAMIN- regulacje dotyczące posiadania karty Salsa Libre
 8. UCZESTNIK- osoba fizyczna, która staje się posiadaczem karty Salsa Libre na zasadach opisanych w regulaminie
 9. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- formularz z danymi klienta
 10. ZASILENIE KONTA- zasilenie pieniężne konta kredytowego karty.
 11. KARNET- karnet na zajęcia obowiązujący na jednym wybranym kursie z oferty Salsa Libre.
 12. LEKCJA - godzina zegarowa nauki czyli 60 minut.
 13. BLOK ZAJĘĆ HOLIDANCE- 5 lekcji nauki po 60 minut.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Studio Tańca Salsa Libre jest posiadanie bezpłatnej Karty Salsa Libre a także posiadanie konta w Systemie Obsługi Studia.
 2. Każdy uczestnik może mieć tylko jedną Kartę.
 3. Karta jest kartą imienną i uprawnienia związane z jej posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
 4. Karta wydawana jest na czas nieoznaczony.
 5. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą.
 6. Regulamin, określa zasady posiadania i korzystania z Karty Salsa Libre
 7. Naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu posiadania Karty;
 8. Warunki i zasady związane z uczestnictwem w Programie Bonusowym określa dokument Warunki uczestnictwa Programu Bonusowego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 5 października 2015 roku.

3. WARUNKI POSIADANIA KARTY SALSA LIBRE:

 1. Uczestnik staje się posiadaczem Karty przez podanie danych osobowych w recepcji Salsa Libre.
 2. Posiadaczem Karty Salsa Libre mogą być tylko osoby pełnoletnie.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 4. Organizator pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Karty Salsa Libre określoną w Cenniku na stronie internetowej organizatora.
 5. Okres ważności karty obejmuje miesiące, w których Uczestnik ma wykupiony Karnet na zajęcia w Salsa Libre lub w miesiącach, w których Klient ma środki finansowe na swoim Koncie generujące zniżkę na zajęcia zgodnie z Cennikiem Salsa Libre.
  Okres ważności karty jest oznaczany hologramami dołączanymi do karty i wydawanymi przez pracowników Recepcji.
 6. Posiadacze kart partnerskich Multisport, FitProfit, OK System i FitFlex są również uprawnieni do określenia okresu ważności w miesiącach, w których co najmniej raz skorzystali z oferty zajęć Organizatora.
 7. Uczestnikowi posiadającemu ważną Kartę Salsa Libre przysługują rabaty i zniżki u Organizatora wg Cennika na stronie internetowej Organizatora.
 8. Uczestnikowi posiadającemu ważną Kartę Salsa Libre przysługują rabaty i zniżki u Partnerów Organizatora, które określone zostały na stronie internetowej Organizatora: http://www.salsalibre.pl/partnerzy
 9. Zniżki i rabaty Organizatora i jego Partnerów nie sumują się.
 10. Uczestnik może każdorazowo sprawdzić saldo oraz historię wykorzystania kredytów na koncie bezpośrednio w recepcji Organizatora.
 11. W przypadku kradzieży bądź utraty Karty posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora w celu jej zastrzeżenia.
 12. W przypadku nie powiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty.
 13. W przypadku utraty Karty, klient nie traci zgromadzonych kredytów na koncie.
 14. Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Kartę ponosi dodatkowe koszty manipulacyjne wydania nowej Karty zawarte w Cenniku na stronie internetowej Organizatora.
 15. Uczestnik ma obowiązek zachować potwierdzenie opłaty za zasilenie konta Karty.
 16. Potwierdzenie opłaty jest podstawą do reklamacji w sprawie stanu konta kredytowego.
 17. Organizator ma obowiązek udostępnić uczestnikowi całą historię zasileń konta oraz historię jego wykorzystania.
 18. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 19. Środki finansowe zgromadzone na karcie (koncie)  nie podlegają zwrotowi, a ostateczny termin ich wykorzystania upływa po terminie określonym w Cenniku na stronie www Organizatora w przypadku zasileń uprawniających do zniżki (patrz Cennik) oraz 8 dób w przypadku doładowań nie uprawniających do zniżki.
  Przy czym środki zgromadzone na Karcie w ramach Karnetu Elastycznego mogą zostać przeniesione na kolejny okres 30 dniowy od momentu kolejnej wpłaty jedynie jeśli są niższe niż 32,5zł.
 20. W przypadku osób posiadających na dzień 5.10.2015 środki zgromadzone na Karcie wyższe niż 1000zł ostateczny czas wykorzystania tych środków mija 5.04.2016 i w tym okresie nie mogą ulegać przedłużaniu ważności czy powiększaniu. Po tym okresie ważność środków wygasa.
 21. Doładowanie nie uprawniające do zniżki nie przedłużają ważności zniżki ani też terminu ważności stanu konta.
 22. Doładowanie nie uprawniające do zniżki ważne są 8 dni w przypadku braku kredytów na koncie lub do końca ważności obowiązującej zniżki w przypadku obecności kredytów na koncie.
 23. Doładowanie powodujące powstanie nowej zniżki na koncie klienta likwiduje poprzednie zniżki na koncie klienta.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin zawiera wszystkie warunki posiadania Karty.
 2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim posiadaczom Karty w recepcji Organizatora.
 3. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty zawarte w Regulaminie.
 4. Posiadacz Karty zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczestnictwa w zajęciach tanecznych określonych na stronie internetowej Organizatora.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie na zasadach podanych poniżej.
 6. Ogłoszenie zmiany regulaminu następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji w widocznym miejscu w recepcji Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
 7. Dokonane zmiany wchodzą w życie w stosunku do wszystkich posiadaczy kart z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia zgodnie z pkt. poprzednim, z wyłączeniem przypadków o których mowa w pkt. następnym.
 8. W okresie 14 dni od dnia ogłoszenia każdy posiadacz karty może złożyć pisemną rezygnację z uczestniczenia w programie poprzez złożenie takowego oświadczenia w Recepcji Organizatora. Złożenie rezygnacji powoduje, że wobec takiej osoby do końca terminu na wykorzystanie środków zgromadzonych na karcie według stanu na dzień ogłoszenia zmian będą stosowane warunki nie uwzględniające wprowadzonych zmian, a po upływie tego terminu karta Salsa Libre traci ważność. Osoba taka może w tym okresie korzystać jedynie ze zgromadzonych w dniu ogłoszenia zmian środków, a możliwość uzupełnienia karty może nastąpić jedynie w przypadku nawiązania współpracy na nowych zasadach.
 9. Brak pisemnej rezygnacji z wprowadzanych zmian jest równoznaczny z zaakceptowaniem nowego Regulaminu.
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA SALSA LIBRE:
 1. Uczestnicy mają prawo wstępu do Studia Tańca Salsa Libre na zajęcia taneczne i w tym zakresie mogą:
  a) Korzystać z sali tańca, zgodnie z jej przeznaczeniem, 
  b) korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali tańca,
  c) korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Studio Tańca Salsa Libre, w tym z: szatni, pryszniców, toalet.
 2. O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor.
 3. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki tańca wykonywanego samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje Instruktora.
 4. Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest wcześniejsze zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście w recepcji.
 5. Zgłoszenie e-mailowe jest obowiązujące dopiero w momencie otrzymania e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu.
 6. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open level, podstawowy, początkujący wyższy / Improvers, średnio zaawansowany, zaawansowany, Master Class
 7. Warunkiem wstępu na zajęcia na poziomie średnio zaawansowanym i zaawasowanym jest zgoda Instruktora.
 8. Po godzinie 22:00 recepcja studia zaczyna drukowanie raportów zamykających dzień, dlatego po tej godzinie wejście nie będzie możliwe 
 9. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników (dla zajęć w parach 8 osób, dla zajęć solo 6 osób).
 10. Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.
 11. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika lub pracowników Salsa Libre.
 12. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.
 13. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może w wyjątkowych sytuacjach poprowadzić 1 instruktor.
 14. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
 16. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
 17. Prosi się Uczestników zajęć o niewnoszenie na teren Studia Salsa Libre przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora. W przypadku konieczności przyniesienia ww. przedmiotów i pozostawienia ich poza miejscem zajęć Uczestnik informuje o tym fakcie recepcję Studia.
 18.  Wszelkie przedmioty przyniesione przez Uczestnika bez związku z zajęciami winny być przez niego zabezpieczone i przechowywane w przeznaczonym do tego przez Organizatora miejscu w szatni.
 19.  W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia na terenie Studia Salsa Libre rzeczy pozostawionych przez Uczestników zajęć w szatni, osoba poszkodowana jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu u instruktora lub w recepcji Studia.
 20. Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.

SPOŁECZNOŚCI
PARTNERZY
Raz, dwa, trzy...
Pięć, sześć, siedem...