Regulamin

1. Administratorem danych jest Salsa Libre Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie,

przy ul. Niemcewicza 24 m. 48, NIP: 5252616677, REGON: 147469237 (zwana dalej: „Firmą”).
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
3. Administrator przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do poprawnego wykonania umowy. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
  1. nazwisko i imiona,
  2. adres e-mail,
  3. telefon,
  4. adres zamieszkania i kod pocztowy,
  5. wiek,
  6. płeć,
  7. aktywność względem poszczególnych projektów,
  8. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług,
  9. niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługi,
  10. dane osobowe lub informacje do których poboru jesteśmy zobligowani na mocy obowiązujących aktów prawnych, zaleceń lub wytycznych.
W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich, jak i ich rodziców. Administrator przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera. Dla pracowników zespół przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.
 
4. Na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Cele przetwarzania danych:
  1. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty,
  2. należyte wykonywanie umów zawartych z Salsa Libre sp. z o. o.
  3. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych,
  4. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów sportowych,
  5. organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych,
  6. działalność związana ze sportem i zdrowym trybem życia,
  7. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientów oraz pracowników,
  8. dochowanie wszelkiej staranności w celu wywiązania się należycie ze zleconych nam zadań,
  9. stała komunikacja informacyjna, edukacyjna i reklamowa z odbiorcami,
5. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu. Na podobnej zasadzie, dokumenty są również zabezpieczone fizycznie w szafkach zamykanych na klucz. Lista podmiotów zewnętrznych, które mają dostęp do danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.salsalibre.pl/lista-podmiotow-zewnetrznych
Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych w powyższym linku.Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield przestrzegają przepisów z zakresu danych osobowych analogicznych do Rozporządzenia tzw. RODO. Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.
Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 
6. Użytkownik korzysta z następujących praw:
  1. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Czytelnik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  5. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
  6. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
  7. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie użytkownika lub Klienta Administrator wyśle, w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.
  8. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres [email protected] określając czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni zrealizuje żądanie.
 
7. Przechowywanie danych
  1. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  2. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
  3. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA SALSA LIBRE

 1. Zajęcia prowadzone przez Studio Tańca Salsa Libre są prowadzone w formie zajęć:

  a) stacjonarnych – w lokalu Studia Tańca Salsa Libre
  b) online – transmitowanych uczestnikom przez internet
  c) mieszanych – jednocześnie stacjonarnie i online. 

 2. Klienci zajęć stacjonarnych i mieszanych w zakresie stacjonarnym mają prawo wstępu do lokalu Studia Tańca Salsa Libre na zajęcia taneczne i w tym zakresie mogą:
  a) Korzystać z sali tańca zgodnie z jej przeznaczeniem,
  b) korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali tańca,
  c) korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Studio Tańca Salsa Libre, w tym z: szatni, toalet. 

 3. O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor. 
 4. Na zajęciach obowiązują limity miejsc – ze względu na odmiennych charakter zajęć, ustalane dla każdych z nich osobno. 
 5. Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest wcześniejsza rezerwacja zajęć drogą elektroniczną za pomocą systemu rezerwacji na stronie https://app.fitssey.com/SalsaLibre/frontoffice (zwanej dalej Serwisem), mailową: [email protected] lub osobiście w recepcji. W przypadku rezerwacji drogą mailową, jest ona wiążąca dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. 
 6. Rezerwacji w Serwisie można dokonać najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć (o ile są jeszcze wolne miejsca na zajęcia), choć dla niektórych zająć czas na rezerwacje może być skrócony ze względów organizacyjnych. Informacje o skróconym czasie na rezerwacje znajdują się w opisie danego kursu w Serwisie. Po zakończeniu rezerwacji w Serwisie, rezerwacji dokonać można jedynie drogą mailową lub osobiście na recepcji (o ile są jeszcze wolne miejsca).
 7. Aby Klient mógł dokonać rezerwacji, musi mieć aktywne konto klienta oraz aktywny karnet odpowiedni dla tych zajęć.
 8. Konto można założyć w Serwisie, przesyłając wymagane dane mailowo lub osobiście w recepcji.
 9. W procesie rejestracji Klient jest zobowiązany podać swój kontaktowy adres e-mail oraz nr telefonu, które będą służyć do informacji o technicznych sprawach dotyczących kursu: odwołanie, przesunięcie, możliwość kontynuacji etc. Jest również zobowiązany podać płeć, która jest niezbędna do obsługi zapisów i zarządzania proporcjami na kursach.
 10. Podstawową formą płatności za zajęcia jest wykupienie pojedynczego wejścia. Dostępne są również karnety elastyczne z promocyjnymi cenami. Promocyjne ceny na karnety na różną liczbę wejść obowiązują tylko w przypadku wykorzystania całego karnetu. Na Warsztaty, grupy choreograficzne i inne zajęcia specjalne, obowiązują osobne formy płatności.
 11. Zakupu pojedynczego wejścia lub karnetu można dokonać w Serwisie lub osobiście w recepcji.
 12. Podczas zakupu pojedynczego wejścia lub karnetu w recepcji obowiązują wszystkie lub wybrane formy płatności:
  a) Karta płatnicza
  b) Gotówka
  c) Rozliczenie środków wpłaconych na wirtualny portfel w Serwisie
 13. Ceny oraz szczegółowe warunki poszczególnych karnetów i planów członkowskich określa aktualny Cennik Salsa Libre dostępny pod adresem: https://www.salsalibre.pl/cenniki
 14. Studio zastrzega, że integralną częścią usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja wstępu na wybranie zajęcia, w wybranym dniu i godzinie. Podstawami realizacji usługi są zapewnienie odpowiednich proporcji partnerek i partnerów i/lub utrzymanie ciągłości realizowanego materiału. W konsekwencji, rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć i proporcje (z wyjątkiem passów na Warsztaty – w tym wypadku jest możliwa tylko za zgodą Studia).
 15. Przepisanie passa na Warsztaty na inną osobę jest możliwe nie później niż dzień przed Warsztatami i wiąże się z dodatkową opłatą wynoszącą różnicę między opłatą za passa poniesioną przez Klienta, a aktualną ceną passa (wyrównanie do ceny aktualnego progu).
 16. W przypadku nieobecności zgłoszonej na 24 godziny przed zarezerwowanym wstępem, klientowi przysługuje prawo do przeniesienia rezerwacji na inne zajęcia.
  Wykorzystana sesja wraca na karnet i można ją wykorzystać ponownie, w czasie obowiązywania karnetu. Nieobecność można zgłosić w Serwisie poprzez anulowanie rezerwacji, mailowo lub osobiście w recepcji.
 17. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open level, podstawowy, średnio-zaawansowany, zaawansowany,
  Master Class.
 18. Ze względów bezpieczeństwa własnego i innych oraz zapewnienia odpowiedniego rozwoju tanecznego innym Klientom, Klient może dokonać wstępu tylko na takie zajęcia, które nie przewyższają jego poziomu tanecznego. O możliwości wstępu na zajęcia ze względu na to kryterium decyduje instruktor prowadzący.
 19. Wejście na ostatnie zajęcia w danym dniu jest możliwe jedynie do 15 minut po ich rozpoczęciu.
 20. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej liczby Klientów (dla zajęć w parach 8 osób, dla zajęć solo 6 osób – z wyjątkiem Warsztatów, dla każdych
  Warsztatów minimalna liczba Klientów ustalana jest osobno).
 21. Instruktor i pracownicy recepcji mają prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.
 22. Każdy Klient zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego Klienta lub pracowników Salsa Libre.
 23. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.
 24. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może w wyjątkowych sytuacjach poprowadzić 1 instruktor.
 25. W przypadku nieprzestrzegania postanowień tego Regulaminu i/lub zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych Organizator ma prawo odmówić kontynuowania udziału w zajęciach tanecznych.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
 27. Utrwalenie przez Klientów całości lub części zajęć stacjonarnych oraz zajęć online jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą instruktora. W przypadku zajęć mieszanych utrwalenie przez Klientów całości lub części tych zajęć jest dopuszczalne wyłącznie przez Klientów dokonujących wstępu na zajęcia stacjonarnie – również za uprzednią zgoda instruktora. Z uwagi na udział w zajęciach mieszanych Klientów wstępujących na zajęcia stacjonarnie, co powoduje ryzyko zarejestrowania tychże Klientów w trakcie zajęć bez ich zgody i brak możliwości weryfikacji przez organizatora zarejestrowanego materiału, utrwalenie całości lub części zajęć mieszanych przez Klientów dokonujących wstępu na zajęcia w sposób online nie jest dopuszczalne.
 28. Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu, korytarza oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi Klientami. Nagrania są usuwane po 30 dniach od ich wykonania. Sale taneczne nie są monitorowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 29. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Klientów w zajęciach, Klient oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klient zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Klienta każdorazowo Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia i materiały video będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Studio. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Klienci chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą przekazywane osobom trzecim odpłatnie i nieodpłatnie. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 30. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie bez zgody Salsa Libre. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studia zajęć, wizerunku trenera czy innych Klientów zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszania do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 31. Teren studia tańca Salsa Libre jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Studia znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Studia. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 32. Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z doświadczenia trenera. Zajęcia prowadzone w Studio, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 33. Studio nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 34. Trener w Salsa Libre prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 35. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora Klient będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
 36. Prosi się Klientów o niewnoszenie na teren Studia Salsa Libre przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora.
 37. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać je ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klient deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studia. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 38. Klient tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.
 39. Klient rejestrując się na zajęciach oświadcza, że brak jest po jego stronie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Salsa Libre, ma świadomość niebezpieczeństw i ryzyk zdrowotnych wynikających z charakteru zajęć.
 40. Studio informuje, że dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Klienta. Jednocześnie Klient deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klient taką, szczegółową deklarację składa, składając oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 41. Organizator lub instruktor mają prawo odmówienia Klientowi wstępu na zajęcia organizowane przez Studio Tańca Salsa Libre w przypadku stwierdzenia, że stan zdrowia lub kondycji psychofizycznej Klienta nie pozwala na zachowanie bezpieczeństwa na zajęciach dla siebie i/lub pozostałych kursantów (w szczególności dotyczy okoliczności takich jak: złamania, skręcenia, skaleczenia, inne widoczne urazy, widoczne objawy przeziębienia, zaburzenia równowagi, stan po spożyciu środków psychoaktywnych itp.)
 42. Organizator ma prawo odmówienia Klientowi wstępu na zajęcia, jeśli ma on nieuregulowane należności względem Studia Tańca Salsa Libre. 
 1. Zasady wstępu na Praktisy i zajęcia Grup Choreograficznych opisane są w oddzielnym regulaminie: Regulamin Praktisów i Grup Choreograficznych
Zawieszanie karnetu lub członkostwa
 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, a w szczególności w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego Organizator może przez wydanie odpowiedniego komunikatu, udzielić możliwości zawieszania karnetów lub członkostwa.
 2. Okres ważności zawieszonych karnetów lub członkostw zostaje przedłużony o czas zawieszenia.
 3. Odwieszenie karnetu lub członkostwa może nastąpić na żądanie Uczestnika lub z chwilą ustąpienia działania siły wyższej – w zależności od tego co nastąpi najpierw.
 4. Poza sytuacjami wskazanymi w punkcie 3. Organizator nie przewiduje możliwości zawieszania karnetów i członkostw, chyba że ich szczegółowe regulaminy stanowią inaczej.

REKLAMACJE  

 1. Reklamacje można zgłaszać na adres [email protected]
 2. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania.
 
Obowiązuje od 02.09.2023
Salsa Libre Sp. z o. o. Sp. komandytowa
02-306 Warszawa
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 24/48
REGON: 147469237
NIP: 5252616677
KRS: 0000525574