Regulamin

1. Administratorem danych jest Salsa Libre Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie,

przy ul. Niemcewicza 24 m. 48, NIP: 5252616677, REGON: 147469237 (zwana dalej: „Firmą”).
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
3. Administrator przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do poprawnego wykonania umowy. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
  1. nazwisko i imiona,
  2. adres e-mail,
  3. telefon,
  4. adres zamieszkania i kod pocztowy,
  5. wiek,
  6. płeć,
  7. aktywność względem poszczególnych projektów,
  8. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług,
  9. niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługi,
  10. dane osobowe lub informacje do których poboru jesteśmy zobligowani na mocy obowiązujących aktów prawnych, zaleceń lub wytycznych.
W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich, jak i ich rodziców. Administrator przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera. Dla pracowników zespół przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.
 
4. Na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Cele przetwarzania danych:
  1. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty,
  2. należyte wykonywanie umów zawartych z Salsa Libre sp. z o. o. Sp. komandytowa
  3. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych,
  4. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów sportowych,
  5. organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych,
  6. działalność związana ze sportem i zdrowym trybem życia,
  7. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientów oraz pracowników,
  8. dochowanie wszelkiej staranności w celu wywiązania się należycie ze zleconych nam zadań,
  9. stała komunikacja informacyjna, edukacyjna i reklamowa z odbiorcami,
5. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu. Na podobnej zasadzie, dokumenty są również zabezpieczone fizycznie w szafkach zamykanych na klucz. Lista podmiotów zewnętrznych, które mają dostęp do danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.salsalibre.pl/lista-podmiotow-zewnetrznych
Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych w powyższym linku.Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield przestrzegają przepisów z zakresu danych osobowych analogicznych do Rozporządzenia tzw. RODO. Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.
Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 
6. Użytkownik korzysta z następujących praw:
  1. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Czytelnik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  5. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
  6. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
  7. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie użytkownika lub Klienta Administrator wyśle, w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.
  8. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres [email protected] określając czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni zrealizuje żądanie.
 
7. Przechowywanie danych
  1. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  2. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
  3. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zgodnie z umową o współpracy zawartą dnia 01.01.2021 r. organizatorem zajęć regularnych, choreograficznych i zajęć dla dzieci pod marką Salsa Libre jest Salsa Libre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Niemcewicza 24/48, 02-306, Warszawa, NIP:5252616677,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000525574, a organizatorem imprez i praktisów pod marką Salsa Libre jest Salsa Libre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Niemcewicza 24/48, 02-306, Warszawa, NIP:5252586203,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000473243.

 2. Zawarcie Umowy na odległość między Klientem a Salsa Libre następuje poprzez założenie konta i/lub zaakceptowanie regulaminu w dowolnym z serwisów: app.fitssey.com/SalsaLibre, app.fitssey.com/SalsaLibreChoreo, app.fitssey.com/SalsaLibreChampions, salsalibre.pl

 3. Po zakupie karnetu, wejściówki lub członkostwa Salsa Libre niezwłocznie potwierdza zakup oraz w przypadku zakupu przez system Fitssey przypisuje karnet, wejściówkę lub członkostwo do konta klienta jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie zakupu następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta cyklicznej płatności online (subskrypcja), przelewu bankowego, innej formy płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili zawarcia Umowy – w przeciwnym razie transakcja zostanie anulowane.

ZASADY JEDNORAZOWYCH PŁATNOŚCI ONLINE

 1. Podczas jednorazowej płatności online za wstęp na zajęcia regularne, choreograficzne i zajęcia dla dzieci Klient może wybrać następujące formy płatności realizowane poprzez zewnętrzny system płatności  imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach:
  1. płatności BLIK,
  2. karta płatnicza,
  3. przelew elektroniczny.
 1. Podczas jednorazowej płatności za imprezy (inaczej praktisy) płatności realizowane są przez zewnętrzny system płatności PayU za pośrednictwem wtyczki WooCommerce oprogramowania WordPress w którego technologii zbudowana jest strona internetowa Salsa Libre. Dostępne są następujące formy płatności:
  płatności BLIK,
  1. płatności BLIK
  2. karta płatnicza,
  3. przelew elektroniczny.

CYKLICZNE PŁATNOŚCI ONLINE (SUBSKRYPCJA)

 1. Cykliczne płatności online (subskrypcja poprzez “podpięcie karty) realizowane poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
 2. W przypadku cyklicznych płatności online umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 3. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, Klient uzyskuje nieprzerwany dostęp do wybranych przez siebie usług w czasie obowiązywania umowy, pod warunkiem dokonywania za nie okresowych płatności uiszczania opłat okresowych za Okres Rozliczeniowy, za który opłata ta jest należna.
 4. W przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony, opłaty cykliczne należne Salsa Libre od Klienta pobierane są okresowo oraz automatycznie, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Klient, kwotą odpowiadającą należności za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Klienta danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta. Płatności pobierane są do momentu wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych sytuacji: Klient złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieoznaczony; umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Salsa Libre
 5. Klient, który zawarł Umowę na czas nieoznaczony, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć Salsa Libre oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to może być złożone przez Klienta poprzez przesłanie e-mailem informacji o wypowiedzeniu umowy na odpowiedni adres e-mail: [email protected] w przypadku członkostwa zajęć choreograficznych lub [email protected] w przypadku zajęć Champions dla dzieci. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Z tym też dniem zakończeniu ulega dostęp Klienta do usług Studia, będących przedmiotem rozwiązanej umowy. 
 6. W przypadku braku środków na karcie płatniczej Klient zobowiązany jest do uregulowania należności poprzez jednorazowy wybór innej formy zapłaty.  
 7. Salsa Libre ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, bez podania przyczyn, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym złożył Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie Salsa Libre o wypowiedzeniu umowy może być złożone poprzez wysłanie do Klienta maila. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy w przypadku spadku liczby uczestników, zmiany warunków rynkowych lub innych nieprzewidzianych sytuacji. Z dniem zamknięcia grupy wszystkie opłaty zostaną zwrócone członkom w proporcjonalnym stosunku do ich wykorzystania.
 9. Przy subskrypcji z płatnością cykliczną Klient ma prawo zrezygnować z usługi w dowolnym momencie. Wygaśnięcie abonamentu nastąpi z ostatnim dniem miesiąca.
 10. Dla płatności cyklicznych online (subskrypcja poprzez podpięcie karty płatniczej) Salsa Libre zapisuje jedynie 4 ostatnie cyfry numeru karty oraz imię i nazwisko użytkownika karty w celu identyfikacji środka płatniczego, jak również datę ważności karty w celu weryfikacji czy środek płatniczy nie stracił ważności. Zgodnie z Polityką Prywatności, dostęp do niektórych danych płatniczych mają podmioty zewnętrzne wymienione w pkt. 11 i 12. Punkty te pełnią funkcję informacyjną.
 11. Firma Lightenbody jest twórcą oprogramowania Fitssey, z którego Salsa Libre korzysta w celu umożliwienia płatności online i zapisów na zajęcia. Polityka Prywatności firmy Lightenbody: https://fitssey.com/pl/legal/privacy-policy/ . Lightenbody przetwarza dane płatnicze przy płatnościach za zajęcia przez system Fitssey. 
  1. Lightenbody nie zapisuje pełnego numeru karty kredytowej ani CVV/CVC. Zapisuje datę wygaśnięcia karty, aby móc informować klientów o jej wygaśnięciu oraz 4 ostatnie cyfry numeru karty kredytowej w celu identyfikacji karty. Jest to standardowa praktyka, zgodna z certyfikatem PCI DSS.
  2. Certyfikat PCI DSS to zbiór przepisów, praw i obowiązków oraz dobrych obyczajów udostępnionych przez Visa i Mastercard dla podmiotów, które przetwarzają dane kartowe lub takie płatności udostępniają. Przepisów tych należy przestrzegać, aby móc korzystać z płatności kartowych. 
  3. Ligtenbody wysyła bezpośrednio do usługi płatniczej imoje dostarczanej przez ING Bank Śląski SA dane karty, a w zamian otrzymuje token karty – długi zbiór losowych liczb i liter. Podczas płatności rekurencyjnych – bez udziału użytkownika karty – Lightenbody posługuje się tokenem. Token przypisany jest do konkretnej karty i konkretnego sklepu (SalsaLibre / SalsaLibreChoreo / SalsaLibreChampions) i próby użycia go w innym systemie są bezskuteczne, nie zostanie on rozpoznany przez ten system, a co za tym idzie, system nie będzie w stanie pobrać żadnej płatności.
 12. ING Bank Śląski SA, dostarczający usługę imoje jest operatorem płatności internetowych w serwisie Fitssey. 
  1. Zgodnie z regulaminem ING, Salsa Libre nie ma dostępu do pełnych numerów kart ani danych, które podaje klient – jedynym dysponentem tych danych jest sam bank ze swoimi zabezpieczeniami i nadzorem KNFu.
  2. imoje zbiera dane przekazane od Fitssey i przy płatnościach cyklicznych tworzy nowe ID dla płatnika, któremu udało się prawidłowo podpiąć kartę
  3. imoje przetwarza dane kartowe i zapisuje je w postaci zamaskowanej – 6 pierwszych znaków (BIN) i 4 ostatnie oraz cały numer karty w postaci zaszyfrowanej. Dane te są przetwarzane zgodnie z wymaganiami certyfikatu PCI DSS.
  4. Klient, aby wycofać dane powierzone ING Bankowi Śląskiemu SA powinien skontaktować się z Salsa Libre, które następnie przekaże dyspozycję do ING

ZASADY WSTĘPU NA ZAJĘCIA TANECZNE STUDIA TAŃCA SALSA LIBRE

 1. Zajęcia prowadzone przez Studio Tańca Salsa Libre są prowadzone w formie zajęć:
  a) stacjonarnych – w lokalu Studia Tańca Salsa Libre
  b) online – transmitowanych uczestnikom przez internet
  c) mieszanych – jednocześnie stacjonarnie i online.
 2. Klienci zajęć stacjonarnych i mieszanych w zakresie stacjonarnym mają prawo wstępu do lokalu Studia Tańca Salsa Libre na zajęcia taneczne i w tym zakresie mogą:
  a) Korzystać z sali tańca zgodnie z jej przeznaczeniem,
  b) korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali tańca,
  c) korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Studio Tańca Salsa Libre, w tym z: szatni, toalet.
 3. O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor.
 4. Na zajęciach obowiązują limity miejsc – ze względu na odmiennych charakter zajęć, ustalane dla każdych z nich osobno.
 5. Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest wcześniejsza rezerwacja zajęć drogą elektroniczną za pomocą systemu rezerwacji na stronie https://app.fitssey.com/SalsaLibre/frontoffice (zwanej dalej Serwisem), mailową: [email protected] lub osobiście w recepcji. W przypadku rezerwacji drogą mailową, jest ona wiążąca dopiero po otrzymaniu potwierdzenia.Rezerwacja jest możliwa tylko w przypadku posiadania przez Klienta karnetu aktywnego w dniu zajęć, które chce zarezerwować i z wystarczającą liczbą sesji, które można pobrać do zarezerwowania zajęć.
 6. Rezerwacji w Serwisie można dokonać najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć (o ile są jeszcze wolne miejsca na zajęcia), choć dla niektórych zająć czas na rezerwacje może być skrócony ze względów organizacyjnych. Informacje o skróconym czasie na rezerwacje znajdują się w opisie danego kursu w Serwisie. Po zakończeniu rezerwacji w Serwisie, rezerwacji dokonać można jedynie drogą mailową lub osobiście na recepcji (o ile są jeszcze wolne miejsca). 
 7. Aby Klient mógł dokonać rezerwacji, musi mieć aktywne konto klienta oraz aktywny karnet odpowiedni dla tych zajęć. 
 8. Konto można założyć w Serwisie, przesyłając wymagane dane mailowo lub osobiście w recepcji. 
 9. W procesie rejestracji Klient jest zobowiązany podać swój kontaktowy adres e-mail oraz nr telefonu, które będą służyć do informacji o technicznych sprawach dotyczących kursu: odwołanie, przesunięcie, możliwość kontynuacji etc. Jest również zobowiązany podać płeć, która jest niezbędna do obsługi zapisów i zarządzania proporcjami na kursach. 
 10. Podstawową formą płatności za zajęcia jest wykupienie pojedynczego wejścia. Dostępne są również karnety elastyczne z promocyjnymi cenami. Promocyjne ceny na karnety na różną liczbę wejść obowiązują tylko w przypadku wykorzystania całego karnetu. Na Warsztaty, grupy choreograficzne i inne zajęcia specjalne, obowiązują osobne formy płatności.
 11. Zakupu pojedynczego wejścia lub karnetu można dokonać w Serwisie lub osobiście w recepcji. 
 12. Podczas zakupu pojedynczego wejścia lub karnetu w recepcji obowiązują wszystkie lub wybrane formy płatności:
  1. Karta płatnicza
  2. Gotówka
  3. Rozliczenie środków wpłaconych na wirtualny portfel w Serwisie
 13. Ceny oraz szczegółowe warunki poszczególnych karnetów i planów członkowskich określa aktualny Cennik Salsa Libre dostępny pod adresem: https://www.salsalibre.pl/cenniki
 14. Studio zastrzega, że integralną częścią usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja wstępu na wybranie zajęcia, w wybranym dniu i godzinie. Podstawami realizacji usługi są zapewnienie odpowiednich proporcji partnerek i partnerów i/lub utrzymanie ciągłości realizowanego materiału. W konsekwencji, rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć i proporcje (z wyjątkiem passów na Warsztaty i Praktisy taneczne – w tym wypadku jest możliwa tylko za zgodą Studia). 
 15. Przepisanie passa na Warsztaty lub Praktis na inną osobę jest możliwe nie później niż dzień przed Warsztatami lub Praktisem i wiąże się z dodatkową opłatą wynoszącą różnicę między opłatą za passa poniesioną przez Klienta, a aktualną ceną passa (wyrównanie do ceny aktualnego progu).
 16. W przypadku nieobecności zgłoszonej na 24 godziny przed zarezerwowanym wstępem, klientowi przysługuje prawo do przeniesienia rezerwacji na inne zajęcia. Wykorzystana sesja wraca na karnet i można ją wykorzystać ponownie, w czasie obowiązywania karnetu. Zapis ten nie dotyczy Warsztatów, Praktisów tanecznych i grup choreograficznych. Nieobecność można zgłosić w Serwisie poprzez anulowanie rezerwacji, mailowo lub osobiście w recepcji. 
 17. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open level, podstawowy, średnio-zaawansowany, zaawansowany, Master Class
 18. Ze względów bezpieczeństwa własnego i innych oraz zapewnienia odpowiedniego rozwoju tanecznego innym Klientom, Klient może dokonać wstępu tylko na takie zajęcia, które nie przewyższają jego poziomu tanecznego. O możliwości wstępu na zajęcia ze względu na to kryterium decyduje instruktor prowadzący.
 19. Wejście na ostatnie zajęcia w danym dniu jest możliwe jedynie do 15 minut po ich rozpoczęciu.
 20. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej liczby Klientów (dla zajęć w parach 8 osób, dla zajęć solo 6 osób – z wyjątkiem Warsztatów, dla każdych Warsztatów minimalna liczba Klientów ustalana jest osobno).
 21. Instruktor i pracownicy recepcji mają prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.
 22. Każdy Klient zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego Klienta lub pracowników Salsa Libre.
 23. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.
 24. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może w wyjątkowych sytuacjach poprowadzić 1 instruktor.
 25. W przypadku nieprzestrzegania postanowień tego Regulaminu i/lub zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych Organizator ma prawo odmówić kontynuowania udziału w zajęciach tanecznych.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
 27. Utrwalenie przez Klientów całości lub części zajęć stacjonarnych oraz zajęć online jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą instruktora. W przypadku zajęć mieszanych utrwalenie przez Klientów całości lub części tych zajęć jest dopuszczalne wyłącznie przez Klientów dokonujących wstępu na zajęcia stacjonarnie – również za uprzednią zgoda instruktora. Z uwagi na udział w zajęciach mieszanych Klientów wstępujących na zajęcia stacjonarnie, co powoduje ryzyko zarejestrowania tychże Klientów w trakcie zajęć bez ich zgody i brak możliwości weryfikacji przez organizatora zarejestrowanego materiału, utrwalenie całości lub części zajęć mieszanych przez Klientów dokonujących wstępu na zajęcia w sposób online nie jest dopuszczalne.
 28. Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu, korytarza oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi Klientami. Nagrania są usuwane po 30 dniach od ich wykonania. Sale taneczne nie są monitorowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 29. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Klientów w zajęciach, Klient oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klient zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Klienta każdorazowo Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia i materiały video będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Studio. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Klienci chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą przekazywane osobom trzecim odpłatnie i nieodpłatnie. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 30. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie bez zgody Salsa Libre. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studia zajęć, wizerunku trenera czy innych Klientów zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszania do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 31. Teren studia tańca Salsa Libre jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Studia znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Studia. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 32. Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z doświadczenia trenera. Zajęcia prowadzone w Studio, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 33. Studio nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 34. Trener w Salsa Libre prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą. 
 35. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora Klient będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
 36. Prosi się Klientów o niewnoszenie na teren Studia Salsa Libre przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora.
 37. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać je ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klient deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studia. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 38. Klient tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.
 39. Klient rejestrując się na zajęciach oświadcza, że brak jest po jego stronie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Salsa Libre, ma świadomość niebezpieczeństw i ryzyk zdrowotnych wynikających z charakteru zajęć.
 40. Studio informuje, że dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Klienta. Jednocześnie Klient deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klient taką, szczegółową deklarację składa, składając oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 41. Organizator lub instruktor mają prawo odmówienia Klientowi wstępu na zajęcia organizowane przez Studio Tańca Salsa Libre w przypadku stwierdzenia, że stan zdrowia lub kondycji psychofizycznej Klienta nie pozwala na zachowanie bezpieczeństwa na zajęciach dla siebie i/lub pozostałych kursantów (w szczególności dotyczy okoliczności takich jak: złamania, skręcenia, skaleczenia, inne widoczne urazy, widoczne objawy przeziębienia, zaburzenia równowagi, stan po spożyciu środków psychoaktywnych itp.)
 42. Organizator ma prawo odmówienia Klientowi wstępu na zajęcia, jeśli ma on nieuregulowane należności względem Studia Tańca Salsa Libre. 
 1. Zasady wstępu na Praktisy i zajęcia Grup Choreograficznych opisane są w oddzielnym regulaminie: Regulamin Praktisów i Grup Choreograficznych
Zawieszanie karnetu lub członkostwa
 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, a w szczególności w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego Organizator może przez wydanie odpowiedniego komunikatu, udzielić możliwości zawieszania karnetów lub członkostwa.
 2. Okres ważności zawieszonych karnetów lub członkostw zostaje przedłużony o czas zawieszenia.
 3. Odwieszenie karnetu lub członkostwa może nastąpić na żądanie Uczestnika lub z chwilą ustąpienia działania siły wyższej – w zależności od tego co nastąpi najpierw.
 4. Klient może wnioskować o bezpłatne zawieszenie karnetu również w przypadku choroby. Niezdolność do udziału w zajęciach należy udokumentować zaświadczeniem od lekarza, które będzie zawierało imię i nazwisko osoby niedysponowanej oraz daty w których wystąpiła niedyspozycja. Zaświadczenie ze względu na przepisy RODO nie powinno zawierać informacji o konkretnych przyczynach niedyspozycji i przebiegu choroby. Zaświadczenie może być dostarczone w trakcie lub po zakończeniu choroby. Prośbę o zawieszenie wraz z dokumentem zaświadczającym należy złożyć na adres [email protected]
 5. Klient może wnioskować również o bezpłatne przedłużenie ważności karnetu w przypadku odwołania przez Salsa Libre zajęć na które klient był zapisany, jeżeli zajęcia te należą do jedynego kursu regularnego na który klient uczęszcza z użyciem tego karnetu. Przysługuje przedłużenie o 7 dni za każde odwołane spotkanie w całości lub częściowo (np. odwołana jedna z dwóch godzin spotkania).  Prośbę o przedłużenie należy złożyć na adres [email protected]
 6. Klient może wnioskować również o bezpłatne przedłużenie ważności karnetu w przypadku odwołania przez Salsa Libre zajęć Crash Course na które klient był zapisany. Za odwołanie przynajmniej jednych zajęć w Crash Coursie przysługuje przedłużenie karnetu o 7 dni. Prośbę o przedłużenie należy złożyć na adres [email protected]
 7. Klient może wnioskować również o bezpłatne przedłużenie ważności karnetu w przypadku odwołania przez Salsa Libre zajęć na które które klient był zapisany, jeśli zajęcia te przypadały w ostatnich 3 dniach aktywności karnetu. Przysługuje przedłużenie ważności o 7 dni bez względu na liczbę odwołanych zajęć. Prośbę o przedłużenie należy złożyć na adres [email protected]
 8. Poza sytuacjami wskazanymi w punktach 1., 4., 5., 6. i 7. Organizator nie przewiduje możliwości zawieszania karnetów, chyba że ich szczegółowe regulaminy stanowią inaczej.

ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE  

 1. Reklamacje można zgłaszać na adres [email protected]
 2. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania.
 3. Zamawiający, będący konsumentem, jak i Przedsiębiorcą o cechach konsumenta może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy. 
 4. Bieg terminu określonego w ust. 3 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy – akceptacji regulaminu.  
 5. Zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – art. 38, ust. 1, pkt 12 – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected], lub na adres korespondencyjny Salsa Libre sp. z o.o. sp. komandytowa Juliana Ursyna Niemcewicza 24/48, 02-306 Warszawa, Polska. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.  
 7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w ust. 6 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  
 8. Konsument jak i przedsiębiorca o cechach konsumenta może złożyć wypowiedzenie umowy Karnetu Elastycznego w dowolnym momencie. W zależności od tego, czy Karnet Elastyczny został kupiony w cenie standardowej, czy promocyjnej ze zniżką online (więcej informacji o zniżce za zakup online w cenniku: https://www.salsalibre.pl/cennik ), wykorzystane sesje z karnetu zostaną przeliczone na pojedyncze wejścia w cenie standardowej lub promocyjnej ze zniżką online, a klientowi zostanie zwrócona różnica między ceną karnetu którą zapłacił, a wartością wykorzystanych sesji, pod warunkiem, że różnica ta jest większa niż 0zł. 
 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
  • Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą. 
  • Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

Salsa Libre sp. z o.o. sp. komandytowa

Juliana Ursyna Niemcewicza 24/48

02-306 Warszawa, PolskaOdstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług nauki tańca.

Data zawarcia umowy: _____________________________

Imię i nazwisko konsumenta: _________________________

Adres konsumenta: ________________________________

        ________________________________

 

         ____________________________

(Data i podpis konsumenta)

Obowiązuje od 20.12.2023